دبیرستان علم سلیم مدرسه زندگی

آموزش قرار دادن متون زیر اسلایدر
متون زیر اسلایدر 2
متون زیر اسلایدر 3

دبیرستان علم سلیم مدرسه زندگی


مدرسه زندگی دری از درهـای بهـشـت اسـت . بهشتـی که میزبـــان آن. مهربـان ترین خالق عالــم ، بندگانـش را با دلـی آرام و قلبـی مطمئن به سـوی خودش فرا مــی خوانــد تا صاحب مالکِ جنّت و رضوان . از حضور زندگان عرصه دنیا  بر فرشتگان مقرب ببالد . مدرسه زندگی با وزش نسیم بهاری مهر به برگ و بار می نشیند و دسته های پرستو با دستهای کوچک از راه می رسند  تا از این درخت بارور خوشه های حکمت و توشه های سعادت بچینند و اَدبستانی دیگر برای تولید ادب مهیا سازند و امنیت را به همگان ارمغان دهند .مدرسه زندگی خواستگاه انسان صالح ، خوش بین ، بصیر و تیزبین است .
مدرسه زندگی محل پرواز کیمیاگران فرهنگ است که از مس ، زر می سازند و از شرّ ، بَشَر.
مدرسه زندگی  از پند بزرگان...

ادامه ...
دبیرستان علم سلیم مدرسه زندگی

اخبار

مقالات

برای ایجاد مقاله جدید، در بخش مدیریت ، از قسمت عمومی ، "مقاله" را انتخاب کنید.   محتوای اصلی مقاله در این قسمت نوشته می شود

بیشتر