لینک محتوای دبیران در آپارات

برای مشاهده صفحه دبیران روی نام آنها کلیک کنید.

آقای هادی زاده دبیر علوم تجربی نهم

جناب آقای مقیسه دبیر مطالعات اجتماعی

جناب آقای کیهانی دبیر کار و فناوری

جناب آقای صفاری ریاضی هفتم 

جناب آقای خیابانی دبیر ورزش

جناب آقای متین نیا دبیر ادبیات هفتم                                                                       

جناب آقای جهانگیری دبیر ریاضی هشتم و نهم                                                                         

جناب آقای ایراندوست دبیر علوم هفتم و هشتم      

جناب آقای شفیعی دبیر عربی هفتم و هشتم       

جناب آقای محمدی خواه دبیر پیام هفتم و هشتم                                                                           

جناب آقای چمنی دبیر قرآن هفتم و هشتم و پیام نهم                                                                               

جناب آقای ملکوتی دبیر ریاضی تکمیلی                                                                 

جناب آقای سوری دبیر هنر                                                                                       

جناب آقای بهزادیان دبیر تفکر هفتم و هشتم و عربی نهم                        

جناب آقای آرانی دبیر نگارش هفتم و هشتم                                                                          

جناب آقای گشتاسب دبیر زبان